Kato Polemidia

Melinas Merkouri 56, Katw Polemidia, Cyprus